Reglement

Artikel 1 DONATEURS

Begripsbepaling.:
Waar vermeld wordt donateur dient gelezen te worden donateur, donateur-huisgenoot.
1 Donateurs van de Stichting zijn zij die zich door betaling van een jaarlijkse donatie aan de Stichting verbinden.
2 De Stichting kent donateurs en donateur-huisgenoten.
3 Donateur-huisgenoten zijn partners van de donateur of personen die tot diens samenlevingsverband behoren.
4 Het donateurschap loopt gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 2 DONATIES

1 Donateurs betalen de door het bestuur vastgestelde jaarlijkse bijdrage.
2 Voor donateurschap gedurende het kalenderjaar wordt de bijdrage pro/rata vastgesteld, met een minimum van drie maanden.
3 Donaties zijn vooruit verschuldigd.
4 Donaties worden nimmer gerestitueerd ongeacht de reden van beëindiging.
5 Donaties kunnen ook worden voldaan in termijnen. Zoals halfjaar en kwartaal betaling via automatische Incasso.
6 Automatisch geïncasseerde donaties kunt u alleen laten terugstorten na een schriftelijk verzoek aan de donateurs administratie van Espirit. 

Artikel 3 BEEINDIGING

1 Het donateurschap wordt beëindigd door:
  a Schriftelijke opzegging door de donateur uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar.
  b Royering wegens wanbetaling onverminderd de donatieplicht tot en met de datum van het  royement.
  c  Royering wegens handeling(en) in strijd met de doelstelling(en) of het op andere wijze schaden van de belangen van de Stichting, naar oordeel van het bestuur.
  d Overlijden van de donateur. 

Artikel 4 RECHTEN

1 Donateurs zijn gerechtigd besloten avonden bij te wonen met inachtneming van het gestelde onder art. 5 punt 1.
2 Donateurs kunnen aanspraak maken op korting voor cursussen.
3 Donateurs kunnen gebruik maken van de huis-bibliotheek van de Stichting, volgens de geldende regels en tarieven zoals opgenomen in het uitleenreglement bibliotheek.

Artikel 5 ENTREEGELDEN

1 Donateurs betalen elke avond, besloten of openbaar, het daarvoor vastgestelde gereduceerde entree bedrag.

Artikel 6 WIJZIGINGEN

1 Donateurs zijn verplicht bij verhuizing of het uitwonend worden van huisgenoten, dit schriftelijk aan de donateursadministratie te melden.

 Artikel 9 VRIJWILLIGERS

1 Vrijwilligers zijn zij die, zonder vergoeding daarvoor, werkzaamheden verrichten voor de Stichting.
2 Vrijwilligers zijn op de bijeenkomsten waar zij hun werkzaamheden verrichten vrijgesteld tot het betalen van consumpties.
3 Vrijwilligers worden gedurende de periode dat zij hun werkzaamheden voor de Stichting verrichten, in het bezit gesteld van een op naam gestelde kortingskaart. Deze kortingskaart geeft, op vertoon, recht op 10 % korting in de winkel .

Artikel 11 HUISREGELS

1 Donateurs zijn gehouden de door het bestuur vastgestelde huisregels na te komen.
2 Bij niet nakomen van de bepaling art 11.1 heeft het bestuur het recht de betreffende persoon uit de bijeenkomst te verwijderen c.q. art 3c van het Huishoudelijk reglement toe te passen.
3 Ter kennisneming van de huisregels zijn deze, duidelijk zichtbaar, bij de entree geplaatst. 

Artikel 12 GELDIGHEID

1 Dit reglement treedt in werking op 1 maart 1997 en geldt voor onbepaalde duur. 

Artikel 13 SLOTBEPALING

1 In alle gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 14 GOEDKEURING

Aldus goedgekeurd op de bestuur vergadering van 4 november 2008 gehouden te Lelystad.

Aanpassing: Art. 2 punten 5 en 6. Goedgekeurd op de vergadering van 19 mei 2010.