Reglement

Artikel 1 DONATEURS

Begripsbepaling.:
Waar vermeld wordt donateur dient gelezen te worden donateur, donateur-huisgenoot.
1 Donateurs van de Stichting zijn zij die zich door betaling van een jaarlijkse donatie aan de Stichting verbinden.
2 De Stichting kent donateurs en donateur-huisgenoten.
3 Donateur-huisgenoten zijn partners van de donateur of personen die tot diens samenlevingsverband behoren.
4 Het donateurschap loopt gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 2 DONATIES

1 Donateurs betalen de door het bestuur vastgestelde jaarlijkse bijdrage.
2 Voor donateurschap gedurende het kalenderjaar wordt de bijdrage pro/rata vastgesteld, met een minimum van drie maanden.
3 Donaties zijn vooruit verschuldigd.
4 Donaties worden nimmer gerestitueerd ongeacht de reden van beëindiging.
5 Donaties kunnen ook worden voldaan in 2 halfjaarlijkse termijnen via automatische incasso.
6 Automatisch geïncasseerde donaties kunt u alleen laten terugstorten na een schriftelijk verzoek aan de donateurs administratie van Espirit. 

Artikel 3 BEEINDIGING

1 Het donateurschap wordt beëindigd door:
  a Schriftelijke opzegging door de donateur uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar.
  b Royering wegens wanbetaling onverminderd de donatieplicht tot en met de datum van het  royement.
  c  Royering wegens handeling(en) in strijd met de doelstelling(en) of het op andere wijze schaden van de belangen van de Stichting, naar oordeel van het bestuur.
  d Overlijden van de donateur. 

Artikel 4 RECHTEN

1 Donateurs zijn gerechtigd besloten avonden bij te wonen met inachtneming van het gestelde onder art. 5 punt 1.
2 Donateurs kunnen aanspraak maken op korting voor cursussen.
3 Donateurs kunnen gebruik maken van de huis-bibliotheek van de Stichting, volgens de geldende regels en tarieven zoals opgenomen in het uitleenreglement bibliotheek.

Artikel 5 ENTREEGELDEN

1 Donateurs betalen elke avond, besloten of openbaar, het daarvoor vastgestelde gereduceerde entree bedrag.

Artikel 6 WIJZIGINGEN

1 Donateurs zijn verplicht bij verhuizing of het uitwonend worden van huisgenoten, dit schriftelijk aan de donateursadministratie te melden.

 Artikel 9 VRIJWILLIGERS

1 Vrijwilligers zijn zij die, zonder vergoeding daarvoor, werkzaamheden verrichten voor de Stichting.
2 Vrijwilligers zijn op de bijeenkomsten waar zij hun werkzaamheden verrichten vrijgesteld tot het betalen van consumpties.
3 Vrijwilligers worden gedurende de periode dat zij hun werkzaamheden voor de Stichting verrichten, in het bezit gesteld van een op naam gestelde kortingskaart. Deze kortingskaart geeft, op vertoon, recht op 10 % korting in de winkel .

Artikel 11 HUISREGELS

1 Donateurs zijn gehouden de door het bestuur vastgestelde huisregels na te komen.
2 Bij niet nakomen van de bepaling art 11.1 heeft het bestuur het recht de betreffende persoon uit de bijeenkomst te verwijderen c.q. art 3c van het Huishoudelijk reglement toe te passen.
3 Ter kennisneming van de huisregels zijn deze, duidelijk zichtbaar, bij de entree geplaatst. 

Artikel 12 GELDIGHEID

1 Dit reglement treedt in werking op 1 maart 1997 en geldt voor onbepaalde duur. 

Artikel 13 SLOTBEPALING

1 In alle gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 14 GOEDKEURING

Aldus goedgekeurd op de bestuur vergadering van 4 november 2008 gehouden te Lelystad.

Aanpassing: Art. 2 punten 5 en 6. Goedgekeurd op de vergadering van 19 mei 2010.

Lezing Espirit De Corona Pandemie crisis 2020 door Elly Breed

13-10-2020 Lezing Espirit: De Corona Pandemie crisis 2020 door Elly Breed

Zoals we begin dit jaar al vertelde op de nieuwjaarsbijeenkomst, wordt 2020 geregeerd door de planeet Saturnus, die beperking en frustratie met zich mee brengt. Het drukt de mens met zijn neus op onze verantwoordelijkheid. Saturnus is de grote en strenge leermeester, zonder haar zouden we niets leren, waardoor we in het leven kunnen slagen. De energie is rechtvaardig maar streng. De hele oude zielen zullen velen voorgaan en extra Licht ontvangen, het woord brengen, in doen en laten.

Vele verhalen doen de ronde over Macht overname enzovoorts, ik wil en mag ze vanavond niet herhalen. Het ene medium na het ander weet te vertellen waarom Corona hier is en wat voor vreselijks de Kosmos met ons voorheeft. Helaas zijn de meeste geen oude zielen met oprechte verbinding het “Zijn in” God, want dan zouden ze Liefde en Bewustwording prediken in plaats van angst en vernietiging. Ook in 2012 zou de aarde vergaan, maar het was het ingaan van een nieuw tijdperk. Dus laat hier vanavond Licht zijn, Hoop en Vertrouwen, een open mind en Gods Zegen.

We luisteren nu eerst naar Conquest in Paradise en zingen deze in ons hart mee.

Vanuit China verspreidde zich het Corona virus. Er zijn altijd pandemieën en epidemieën geweest, dat hoort bij de evolutie – gaat de mens te ver, dan veroorzaakt Hij chaos – vervuiling in gedachte, woorden en daden – waardoor ziekte en verderf ontstaat. Hierdoor worden wij aangespoord om te veranderen – te verbeteren – te leren hoe het beter kan, te evolueren, te zuiveren.

Overdaad schaadt, we wilden meer en meer en meer. We vervuilden moeder Aarde – de wateren. We deden aan ontbossing en misbruikten de natuur – de lucht – de dieren enzovoorts. En ons Zijn was meer gericht op eigen Liefde dan op “de Liefde”, die spaarzaam is met energie, wil delen – tevreden is – rein – oprecht en eerlijk is. En geen meer en meer en meer behoefte, maar genoeg heeft om in Respect en Liefde te leven met al wat leeft, Universeel. Zijn, Eenheid, Vrede.

We leerde wat het Ego kan doen, als het zich loskoppelt van het positieve ‘Ik Ben’ en zien hoe dat verkeerd kan gaan. Waaruit we nu leren hoe het anders kan, als we de energieën positief gaan gebruiken tot welzijn van allen, dit onder lering van de planeet Saturnus – streng maar rechtvaardig – onszelf beperken, rijk met wat is.

Griep epidemieën zijn er al zo veel geweest, maar nu is het echt tijd om ons neus te drukken, op vervuiling van Ziel en Lichaam, moeder Aarde enzovoorts. Positief is dat Bedrijven leren dat digitaal vergaderen zo gek nog niet is, minder zakenreizen, en zeker vlieguren. Dus minder luchtvervuiling en een beter gebruik van de computer. Het één heft het ander op, niet en en, dan zijn we de grote vervuilers en daar ontstaan virussen en bacteriën uit.

Thuis werken zal blijven, dus dank God, minder verkeer op de weg, minder files, minder CO2 uitstoot. We gaan de juiste formule vinden.

We willen geen langdurige beperking van onze vrijheid, van ons doen en laten, we koesteren onze Vrijheid, maar voor het groter geheel kunnen we ons toch disciplineren. Er is een redelijke kans dat we over ongeveer een half jaar weer bij normaal zijn. Maar wat is normaal, toch ook niet zoals het was, de wereld op zijn kop, dat was niet alleen dit jaar, het is wel naar een climax gegaan. Het is te veel om op te noemen alle wanstanden in de wereld, maar uit Chaos komt langzaam Harmonie, want we leren en moeten verder gaan met dit nieuwe concept.

De hele economie ombouwen heeft geen zin, dat kost te veel banen en faillissementen, maar een goede steun is nodig om hier doorheen te komen, op weg naar het oude/nieuwe normaal. We mogen leren vooruitzien en grootser te denken, met een goed einde in zicht. We leren steeds meer om het Corona virus onder controle te krijgen, net als bij vele andere virussen en in de toekomst uit te bannen door reiniging en zuivering van gedachte – Woorden en Daden en Leven. Als we weten en vertrouwen dat het goed komt, durven we ook weer meer te besteden, wat de economie ten goede komt en te reorganiseren. We leren beter omgaan, spiritueel met de natuur, en met haar samen te werken, niet te misbruiken voor eigen genot. Dieren lief te hebben alom, in plaats van op te eten en meer te fokken dan we consumeren in eigen land. Boeren protesteren – veel Ik – en te weinig Wij. Al wat leeft is één. Gelukkig is hier ook een kentering te zien, Saturnus werkt hard.

Het tij van meer – meer en meer – groter en grootser- Ik ben groot en jij bent klein – machts misbruik, vervuiling en misbruik van Moeder Aarde, de natuur en de elementen, Water – Lucht – Vuur – en Aarde, tekort aan liefde, begrip en respect. Het begint te protesteren en te laten zien wat we hebben aangericht. Het wil ons wakker maken en terugvoeren naar het echte leven – van tevredenheid, vrede in onszelf – eenheid – bewust van Liefde in samenwerking met Kosmos en Aarde, in balans.

We kunnen en mogen onszelf niet loskoppelen, dan werken we aan vernietiging. Vanuit de Kosmos ontvangen we de Energie – de Levenskracht, de Inspiratie door het Licht gegeven met een intense Liefde.

In Beweging komen, de energie gebruiken ter ere van de Bron, het Leven, scheppend werken en bewust van je Zijn, Doen en Laten. Nu even met de flow meegaan, zo nodig een mondkapje op, wees voorzichtig en heb jezelf lief, evenals je medemens. We hebben het zelf weer in handen, zoals altijd. Wat je zaait zal je oogsten. Volg je Hart en weet dat hieraan een einde komt. Jij kan die tijd langer of korter laten duren. Mediteer, bid en zend Lichtkracht uit, denk positief en help de angstige en eenzame mensen en de ik-gerichte mens door bewustwording. Hierdoor helpen we de Engelen en Intelligenties uit Gods sferen, weg met de angst, hoe moeilijk deze tijd ook is, blijf positief en zie het goede ontstaan uit de chaos.

We zien de grote macht van Amerika – gesjoemel onder elkaar – Trump – Biden, geen enkel respect voor elkaar, dus ook niet voor de mensheid, alleen op het Ik gericht, Kijk mij nou. Zo ga je niet met elkaar om, geen goed voorbeeld.

Dan is daar onze regering die een beroep doet op onze eigen verantwoordelijkheid, maar vele mensen zeggen, zo’n 20%, blijkt dit niet te kunnen dragen. Zij zijn het product van de Ik maatschappij – samenleving en zijn erg op zichzelf gericht. Zij kennen het geheel overzicht nog niet aan en het Wij Zijn. Ze zijn nog erg bezig met het ‘Ik Ben’ om deze energie te leren, positief en tot heil van allen te gebruiken. Deze mensen hebben moeite met regels, maar zij bepalen wel het beeld, want zij vragen de aandacht, door hun protesten en acties, soms agressief.

De Liberalen wijzen ons graag op onze eigen verantwoordelijkheid, maar omdat vele mensen deze nog niet kunnen dragen, vragen ze om duidelijkheid en het liefst zo doorgaan. Inmiddels weten we dat dat niet kan. De goede koers varen en vinden is niet gemakkelijk. Zeggen ze dat iets moet, dan komen we in opstand, en zo niet, dan weten we niet wat te doen en is er ook onzekerheid en verzet. Maar voor asociaal gedrag wordt een hoge boete betaald. Meer besmettingen en dus beperkingen. Als mensen zich gewoon aan de regels zouden houden, dan is er veel mogelijk, bijvoorbeeld horeca en zo veel meer en is het virus sneller onder controle.

Hoeveel plagen en pandemieën zijn nog nodig om onszelf te disciplineren en volwassen te worden. We zien alle elementen die ons wat duidelijk willen maken zoals:
Water: water is nodig en is een grote levensbehoefte, het reinigt en zit vol levenskracht. Wat zien we – vervuiling van water – emoties, angst – geen zelfvertrouwen, we verdrinken er soms in. Water is goed voor ons – drink voldoende – neem een bad als de zorgen te veel worden – reinig. Maar we zien ook de overspoeling van water over de Aarde.
Lucht: vervuiling – CO2 – schone lucht is nodig om te leven. Adem in – Adem uit. In de schone lucht zit het kosmische voedsel, energie, die zuivere gedachten geven en Liefdeskracht – Adem diep in – Adem diep uit.
Vuur: liefde – liefde voor het leven, voor al wat leeft. We zijn deel van de natuur. We zien bosbranden enzovoorts en oververhitting door passie en hartstocht waarin de Liefde vergeten wordt. Balans, teveel zon doet verbranden, leef in Liefde en Harmonie.
Aarde: aardverschuivingen – vulkaanuitbarstingen – modderstromen enzovoorts. Wat creëren wij uit Liefde – de energie omzetten tot een materieel welzijn en balans. Wij zijn Gods scheppers, ZIJN/HAAR handen en voeten, vanuit HAAR energie is alles mogelijk en kunnen wij een Vrede volle en Liefde volle wereld scheppen.

Dus wordt wakker uit de illusie en maak een nieuw begin vol vertrouwen zonder die eeuwige angst, maar door bewustwording van jezelf. Wat doe jij? En draag je bij aan jou Zijn en daarmee tot dienstbaarheid van al wat leeft. Ben je je daarvan bewust, dat het niet alleen om jou draait. Geef en er word je gegeven. Vraag en het antwoord is daar. Klop op de deur, die dicht lijkt en hij opent zich tot hulp van jouw Zijn, het Leven dat wat je nodig hebt om in vrede en bewust te leven. Dus luister – voel en zie met het hart, niet naar wat je wilt zien, maar naar wat is.

Kun je dat niet en ben je maar niet tevreden, zal je weer een stap terug moeten en kijken naar jezelf in stilte. Wat heb je over het hoofd gezien. Innerlijke of materiele strijd hoort daarbij, zodat je de Vrede vindt en deze zal koesteren en tot Heil maken voor jezelf en als wat leeft.

Denk positief – vol licht en zie en ontvang Gods Zegen. 

Met liefde – verbonden met Gods Liefdevolle Woord – Elly Breed

Overtuiging van Espirit

Wij geloven in God, de Bron van alle leven, de Liefde en het licht.
Waaruit wij zijn ontstaan, allen Kinderen van het Licht, wie of wat wij ook mogen zijn, in de Kern één.

Wij geloven in een eeuwig voortgaande evolutie van de Geest en Ziel,
Universeel als wel op Aarde, waar wij door lering en loutering opgetrokken worden tot het Lichtbewustzijn.

Wij geloven in een voortleven na dit Aardse leven en in de mogelijkheid tot contact met hen die ons zijn voorgegaan.
Zo ook met God en haar vele werkers van het Licht - Jezus, de eerstgeboren Zoon en de Engelen.
Zij komen zelf in Liefde tot ons om te getuigen van hun voortbestaan en tot bewustwording en hulp van allen.
Dit contact doet zich voor bij al wat leeft, maar bij velen nog onbewust.

Wij geloven in een eigen verantwoordelijkheid voor onze gedachten en daden,
en in de Kosmische wetten o.a. van Liefde  en Harmonie, Reïncarnatie en Karma, oorzaak en gevolg.
God is Liefde.  Liefde is soms streng maar rechtvaardig, altijd Liefdevol en Licht verspreidend,
opdat wij mogen leren en ontwaken uit de illusie.

Wij geloven dat vele gaven Gods in de mens besloten liggen, die door geestelijke bewustwording zullen ontwaken met als doel; onbaatzuchtige Liefde en dienstbaarheid, om zo mee te werken
aan de verspreiding van Zijn Liefde en een wereld van Vrede.

Contact

 

Postadres:

Schoener 16-81,  8234 TL   Lelystad


Telefoon secretariaat: (036) 53 66 094

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Facebook: Spiritueel Centrum Espirit
I
nstagram:  espirit_lelystad 

 

 

 

 Bestuur

Elly Breed - Voorzitter
Birgitta Hogenbirk - Secretaris
Simon Breed - Penningmeester
Shirley de Ruiter - 2e Penningmeester / website

Informatie

Voor informatie over Espirit en/of haar activiteiten kunt u het secretariaat
bellen op nummer (036) 53 66 094.

Kamer van Koophandel te Lelystad nummer 41246167
IBAN: NL38 INGB 0000 7541 90

Donateursadministratie

Voor het inschrijven als donateur, het doorgeven van adreswijzigingen, wijziging van emailadres, machtiging voor
automatische incasso of opzegging van uw donateurschap kunt u terecht bij de donateursadministratie.

Cursusadministratie

Voor inlichtingen over cursussen kunt u (036) 53 66 094  bellen, voor inschrijven of het doorgeven van wijzigingen met
betrekking tot de cursussen kunt u terecht bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Nieuwsbrief

Wilt je je zich aanmelden voor de nieuwsbrief of heb je als donateur een bijdrage voor de nieuwsbrief? Stuur een email.


Review

Ben je blij met onze diensten? Laat een review achter op Google.